شیمیکده

آزمایشهای جالب شیمی

 چگونه کولاک برف شیمیایی درست کنیم *

 مواد مورد نیاز:هشت قا شق  چا یخوری اسید بوریک - نصف لیوان آب - آب یخ

 لوازم مورد نیاز :روغن داغ کن - یک لیوان بزرگ شیشه ای - یک ظرف متوسط 

روش کار :مقداری اسید بوریک (8 قا شق چای خوری ) را دریک  لیوان که تا نیمه آب دارد بریزید ومخلوط را به هم بزنید و دریک روغن داغ کن کوچک بریزید و بجو شا نید تا کا مل حل شود حا لا محلول را در یک لیوان بزرگ شیشه ای بریزید و لیوان را در یکظرف آب سرد قرار دهید. وقتی محلول سرد می شود با ریدن دانه ها ی برف شروع می شود.

 آنچه روي ميدهد:علت این کولاک برفی این است که آب داغ بیشتر از آب سرد اسید بوریک را در خود حل می کند. وقتی محلول داغ  سرد می شود مقدارزیا دی اسید بوریک به صورت دانه های جا مد د ر می آید وچون نمی تواند درآب با قی بما ند از محلول جدا می شود.      

    * تفنگ بادی شیمیایی *     

    مواد مورد نیاز:  سرکه- سدیم کربنات    

    لوازم مورد نیاز:  لوله آزمایش- یک نوار بارچه- چوب پنبه     

    روش کار: یک تکه نوار پا رچه ای را محکم به دور لوله آزمایش بزرگی ببیچید10  تا 15 میلی لیتر سرکه به داخل لوله بریزید و یک قاشق سدیم کربنا ت به آن بیفزایید و در لوله را با چوب پنبه ببندید و لوله را در امتداد ساعد خود و در سمتی امن ودور ازدیگران بگیرید.      

 آن چه روی می دهد: اسید استیک {سرکه} و سدیم کربنا ت با هم واکنش می دهند و گا زCO2       تولید می کنند و هنگامی که در لوله را می بندیم گاز تولید شده بر چوب پنبه فشار وارد کرده و آن را به طرف بیرون برتا ب می کند: 

                    ( Na2CO3(S)+2CH3COOH(aq)-----2NaCH3COO(aq)+  H2CO3(aq 

                                               (H2CO3(aq)-----H2O(l)+CO2(g        

 یادآوری: این آزمایش ساده واکنشهای گونا گونی چون اثر یک اسید بر یک باز وارتباط بین فشار وحجم یک گا ز و همچنین تجزیه دو گا نه را دربر می گیرد. 

 آتش بدون كبريت:

 مواد مورد نياز:پرمنگنات پتاسيم-گليسيرين

   وسايل مورد نياز: قطره چكان-پايه فلزي-در قوطي حلبي

روش كار:روي در قوطي نصف قاشق چايخوري پرمنگنات پتاسيم بريزيد.آن را روي پايه فلزي قرار دهيدبا قطره چكان 5-4 قطره گليسيرين روي پر منگنات بچكانيد.بعد از چند ثانيه شعله درخشاني ازظرفبلند مي شودياد آوري:اگر ظرف را قبل از ريختن پرمنگنات گرم كنيد نتيجه زودتر ظاهر ميشود.از پرمنگنات براي ضدعفوني كردن سبزيها و ميوه ها و از گليسيرين براي نرم كردن پوست استفاده مي شود.

 آنچه روي مي دهد:پرمنگنات پتاسيم به سرعت گليسيرين را اكسيد مي كند.گرمايي كه حاصل ميشود بصورت شعله ظاهر ميگردد.    

 * کشش سطحی آب - لمس سحر آمیز * 

مواد مورد نیاز: گرد گوگرد - آب - ما یع ظرفشویی 

وسایل مورد نیاز: تشتک شیشه ای

 روش کار:مقداری آب درتشتک ریخته و گرد گوگرد را روی سطح آنبپا شید به طوری که روی  سطح  آب را بپوشا ند.سپس ازدانش آموزانبخواهید تا به سطح آب دست بزنند اتفا قی نخواهد افتا د.حالا شما انگشت  خودرا درون محلول ما یع ظرفشویی یا هر ما ده ترکننده دیگری فروبرده  وسطح آب را لمس کنید مشا هده می کنید ذرا ت گوگرد نا گها ن ته نشین  می شوند.

 آنچه روی میدهد:

1) کشش سطحی آب سبب میشود تا سطح آب مانند غشا یی قا بل ارتجاع عمل کند و ازفرورفتن ذره ها ی ریزی ما نند گرد گو گردجلو گیری کند.

2) موا د ترکننده از کشش سطحی آب می کا هند وسبب میشوند تا ذراتریز گوگرد به عمق آب فرو روند. 

 یاد آوری:دراین آزما یش می توا نید ازذره ها ی فلفل نیزاستفا ده کنید همچنین از پودرلبا سشویی به جای ما یع ظرفشویی می توان استفا ده کرد.  

   * آزمایش تخم مرغ نقره ای عجیب * 

 مواد مورد نیا ز :مقداری آب - تخم مرغ

 وسا یل مورد نیاز:شمع

 روش کار :نخست یک تخم مرغ را روی شمع یا نفت بگیرید و به این طریق آن را کا ملا از یک ورقه د وده بپوشا نید بعد تخم مرغ را دریک کا سه آب قرار دهید.چنا ن به نظرمی رسد که ازنقره پوشیده شده است. این تخم مرغ را به یک نفربدهید و بگویید آن را ازآب بیرون بیا ورد. ولی او با کما ل تعجب خواهد دید که  آن تخم مرغ  نقره ای  قشنگ  تبدیل به هما ن تخم مرغ دوده ای می شود.

 آنچه روي ميدهد:بیا ن این که چرا تخم مرغ دود زده به رنگ نقره به نظر می رسد این است که دوده ازذرات  بسیا ر ریز کربن تشکیل شده است و درمجا ورت آب خیس نمی شود و یک ورقه بسیا ر نا زک ازهوا را درخود نگه می دارد.این ورق هوا مثل آینه عمل می کند و نور نقره فا می را منعکس می سا زد.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 1:42  توسط زهرا زارعی  |